Referat Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen blev afholdt den 15. februar 2020 kl. 14:00 i foreningens lokaler.

 1. Valg af dirigent
  Som dirigent og referant blev Michael Bern-Martens valgt enstemmigt af generalforsamlingen med 21 stemmer.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  Kassereren Michael Lindquist Hansen holdt en tale, hvor han udtrykte mistillid til et bestyrelsesmedlem og en suppleant. Kassereren oplyste endvidere, at ekstern revisor er færdig med regnskabet medio marts 2020 for de år, hvor de ekskluderede medlemmer var i bestyrelsen. Derefter vil sagen om de forsvundne penge og bilag blive overgivet til myndighederne.
  Formanden Morten Kristensen holdt en tale, hvor han udtrykte sin utilfredshed med visse beslutninger, som nogle medlemmer havde truffet omkring de nye lokalers indretning. Derefter redegjorde formanden kort for de aktiviteter, der havde været i 2019. Kenneth O. kommenterede på formandens og kassererens beretninger med, at det var vigtigt, at vi fremover holder fokus på vores hobby. Dette blev bakket op af hele generalforsamlingen.

 3. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår.
  Bestyrelsen havde ikke udarbejdet et regnskab for 2019, og kassereren forklarede, at det skyldtes tidsnød, da ekstern revisor havde bedt om, at det skulle laves på en anden måde. Generalforsamlingen udtrykte særdeles kraftig kritik af bestyrelsen for det manglende regnskab. Bestyrelsen kunne dog oplyse, at der i 2019 havde været indtægter på ca. DKK 45000,00, udgifter på ca. DKK 21000,00. Foreningens formue pr. 31. december 2019 er på ca. DKK 127500,00. Bestyrelsen lovede, at det manglende regnskab vil blive bragt i orden hurtigst muligt, og derefter vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

 4. Fremlæggelse af og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår.
  Kassereren forsøgte at fremlægge noget, der skulle ligne et budget for 2020, men det fremlagte budget blandede regnskab og budget for flere år sammen. Bestyrelsen kunne dog oplyse, at der forventes ca. DKK 31500,00 i indtægter, udgifter forventes at være ca. DKK 105000,00, og der forventes et underskud på driften på ca. DKK 73500,00. Generalforsamlingen udtrykte særdeles kraftig kritik af bestyrelsen for det manglende budget. Bestyrelsen lovede, at det manglende budget vil blive bragt i orden hurtigst muligt, og derefter vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.
 5. Fastsættelse af medlemsindskud og størrelse på årligt kontingent.
  Det blev enstemmigt vedtaget, at kontingentet for 2021 er DKK 1500,00 pr. medlem.
 6. Valg af bestyrelse:
  Formand og 1 bestyrelsesmedlem. Formand Morten Kristensen ønsker genvalg.
  Casper Pedersen opstillede også til posten som formand. Morten Kristensen og Casper Pedersen forklarede kort, hvad de ville med foreningen i de kommende 2 år. Casper Pedersen blev valgt med 15 stemmer.
  Da Morten Kristensen ikke blev genvalgt, opstillede han til posten som bestyrelsesmedlem. Endvidere opstillede Ove. Ove blev valgt med 16 stemmer.

 7. Valg af revisor.
  Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt den eksterne revisor.
 8. Valg af suppleanter.
  Til posterne som suppleanter opstillede Morten Kristensen og Kenneth Hansen. De blev begge enstemmigt valgt.
 9. Indkomne forslag.
  Fra Jesper havde bestyrelsen modtaget en række forslag til ændringer af vedtægterne. Efter drøftelse med den nye bestyrelse og generalforsamlingen blev det vedtaget at forkaste forslagene til vedtægtsændringer, da disse i praksis vil lægge et for stort pres på bestyrelsen og foreningen. Til gengæld lovede den nye bestyrelse, at de vil indarbejde forslagene i det daglige arbejde, da forslagene giver særdeles god mening.
 10. Eventuelt.
  Allan Bredahl havde medtaget en række meget professionelle skitser som forslag til mulig indretning af de nye lokaler. Baneudvalget vil i samarbejde med medlemmerne gå disse grundigt igennem, så foreningen får den mest optimale bane.

Dirigenten erklærede til sidst generalforsamlingen for afsluttet og takkede medlemmerne for deres engagement.

Dette indlæg blev udgivet i Generelt. Bogmærk permalinket.